Invocation B

Multipeln - Titel
Multipeln - Titel Multipeln - Titel

Nov 30, 2012

Invocation B

Den besvärjande repetitiva texten etsar sig in och med sin hypnotiserande effekt låser de patriarkala systemets uppfattning av kön vid sin fasta form. Det dynamiskt evigt föränderliga utan upprepning ständigt nyskapande livsprocesserna har fått stå tillbaka för det redan existerande genussystemets idéstruktur. Där språkets utformning leder till social och kulturell praxis.

De förutsättningar vi erbjuds konstitueras alltså genom uttalandet och upprepandet av ord och handlingar, som i detta verk, Invocation B, utgörs av den repetitiva textens besvärjande effekt där språkets tonljud är den bärvåg som binder. Denna upplevelse kan uppfattas som en inre Performance, subjektet publiken blir, genom handlingen att läsa, indragen i Gertrud Steins reflexivt, genom upprepning, konstituerande form. Med detta menar jag att inget har förändrats över tid.
Den genusbestämda kroppen har alltså inte någon annan status än det språk som bildar dess verklighet(se ovan). Särskiljandet utgår från den givna patriarkala normen och som kräver upprepning för att uppfattas som stabilt och sant över tid. Effekten är att det rutinartade repetitiva ger en illusion av ett bestående och bestämt själv. Denna föreställning (re)produceras diskursivt. En fastlåst struktur som detta verk vill belysa.

Verket Invocation B består av etsad text på borstad stålplåt. Ett material som väl sammanfattar modernismens idé, kvalités och reproduktionstänkande och där genus är en av de särskiljande faktorer genom vilken förtryck verkar på människan. I detta verk representerat av ”her” i den repetitiva och besvärjande texten ur Gertrude Steins Patriarchal Poetry.//
The exorcising repetitive text etches on your brain and with its hypnotising effect it solidifies the notion of sex within the patriarchal system. The dynamic forever-innovating life process has been forced to step back and pave the way for the already existing structure of ideas in the genus system, the point in which the elaboration of language leads to social and cultural praxis.
The prerequisites we are offered consist of the pronunciation and the repetition of words and actions that in this work piece, Innovation B, are based on the exorcising effect created by the repetitive text where the pitch is the binding key pillar. This experience can be perceived as an inner Performance, the public becomes the subject by the action of reading, conditioned by the repetitions; Gertrude Stein draws it into the constituent framework. I mean by this that nothing has changed over time.
Thus the body determined by genus has no other status than the language that creates its own reality (see above). The differentiation starts with the given patriarchal norm that entails repetition in order to be perceived as stable and true over time. The effect created by the routine of repetition gives an illusion of a permanent and determined self. This notion is reproduced by discourse, a structure in deadlock that this work piece is aimed to illustrate.
The work piece called "Innovation B" is a text etched on brushed plates of steel. A material which accurately represents the innovation of the idea of modernism, the quality and the thinking in terms of reproduction where genus is one of the differentiating factors, reason for which oppression is exerted upon human beings. In this work piece represented by "her" in the repetitive and exorcising text from Patriarchal Poetry by Gertrude Stein.

Lena Eliasson Ewald: Invocation B

  • Årtal: 2012
  • Upplaga: 10 st
  • Lager: 1 st
  • Pris: 1900 kr
  • Mått: 420 x 110 mm

Om konstnären

Lena Eliasson Ewald är född och uppväxt i Långsele, Ångermanland. Mellan 1987 och 2007 var hon verksam i Umeå. Hon studerade vid Umeå konstskola och på Umeå universitet i mitten på 80-talet. Sedan 2007 är hon verksam i Ystad, Skåne. Lena Eliasson Ewald är som konstnär känd för att sammanföra teorier om varseblivning i sökandet efter mönster som är grunden till vår kreativa kultur. Ett återkommande tema i hennes konst är undersökningar och introspektion i dualistiska koncept. Varje koncept representerar ett eller flera av de poler i medvetandet som verkar som hinder för en insikt. Publiken utmanas till att överskrida denna polaritet som hennes verk representerar så väl som åskådliggör. Under 80-talet blev Lena Eliasson Ewald?s arbeten mer komplexa och expressiva genom att föra in upplevelsen av drama med referenser till historiska ritualer. Hon började då även arbeta med naturmaterial som trä, sand, guld och kol. Ett exempel är ?Forgive me my sisters (I have taken your silence)?, en hyllning till Nelly Sachs. En installation hon gjorde 1992 med 80 kokonger av bomullstrasor. Denna influens från poesin förde Lena Eliasson Ewald vidare till återanvändning av militärmaterial som politiska inneslutningar kring vår förmåga att tänka. Det innebar även att industriellt tillverkade material som betong, rostfritt ståI och tital började användas. Ett återkommande material är betongskrot som i ?Minimalist Sculptures and Installations?, ?Pending MU? från 2001 och ?MA is as Selfless as I am?, från 2011. Det som utkristalliserats i hennes konstnärskap de senare åren har varit en utveckling mot en kalligrafisk och expressiv direkthet.

Lena Eliasson Ewald är väl representerad på offentliga institutioner. Ett flertal konstnärliga gestaltningar finns även i exklusiva hem och inom den svenska affärsvärlden. Uppdragen har förmedlats genom samarbete med gallerier i Stockholm, Malmö, Umeå och Bergen, Norge.

Nyckelord för detta verk

multipel.nu, ℅ Mediaverkstaden, Södra Förstadsgatan 18, 211 43 Malmö, tel. 040-780 20 el. 780 80 info@multipel.nu    Facebook
© 2011 Multipel.nu.